List of active policies

Name Type User consent
Tanulj velünk a veszélyes árukról Privacy policy All users

Summary

Adatkezelő adatai: HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA Kft. (székhely: H-1184 Budapest, Thököly út 24. Cégjegyzékszám: 01-09-694951 - Fõvárosi Bíróság, Levélcím: H-1675 Budapest, Pf.: 100)
Adatvédelmi Tisztviselő: nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti elérhetőségeinkre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:
MediaCenter Hungary Kft. - tárhely-szolgáltatás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Controller: HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA Kft. (registered office: H-1184 Budapest, Thököly út 24. Company registration number: 01-09-694951 - Budapest Metropolitan Court, mailing address: H-1675 Budapest, Pf.: 100)
Data Protection Officer: we do not carry out any activities that would justify the use of a Data Protection Officer.
Data protection requests: if you have any requests or questions about data processing, you can send your request by post or electronically to the contact details above. We will respond to your request without delay, but within 30 days at the latest.
Data Processing: the Data Controller uses the services of the following Data Processors as data processors:
Onemedia Kft. - hosting service.

Full policy

Adatkezelés

(English below)

1. Adatkezelő
1.1. Az adatkezelő a HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA Kft. (székhely: H-1184 Budapest, Thököly út 24. Cégjegyzékszám: 01-09-694951 - Fõvárosi Bíróság, Levélcím: H-1675 Budapest, Pf.: 100) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetését, azok igénybe vételének támogatását, szakmai rendezvények és konferenciák szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja
2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja
3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, tanácsadás, szakmai konferenciák szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

4. A kezelt adatok köre
4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Hírlevélre feliratkozás esetén: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím,
Megrendelés esetén: Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó telefonszáma, Kapcsolattartó email címe.
4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a weboldalt működtető szerver napló állományaiban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

Hírlevélre feliratkozás esetén: a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig,
Megrendelés esetén: a szerződéses jogviszony időtartama alatt.
5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának küldött törlési kérelemmel.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését..

6. Az adatkezelés módja
6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;
az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
egyéb személyek kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás
7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:
MediaCenter Hungary Kft. - tárhely-szolgáltatás.

8. Adatbiztonság
8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása
9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes,
az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt,
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat
10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyoldalú módosíthatóság
11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA MANAGEMENT

1. Data Controller

1.1 The data controller is HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA Kft. (registered office: H-1184 Budapest, Thököly út 24, Budapest, Hungary, company registration number: 01-09-694951 - Metropolitan Court of Budapest, postal address: H-1675 Budapest, Pf.:100 (hereinafter referred to as the "Data Controller").

1.2 The Data Controller shall perform the tasks of informing its customers about its services and products, promoting their use, organising professional events and conferences, publishing professional studies, as well as related administrative tasks, and in the course of these tasks shall process the personal data of the Data Subjects in accordance with the applicable legal provisions and the rules of business ethics.

2. Legal basis for processing

2.1. Pursuant to Article 5 (1) (a) of the GDPR, the processing of personal data is based on the voluntary consent of the data subject (hereinafter referred to as the "data subject") and on Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services.

2.2 By using the services provided by the Data Controller, by registering, by using the Data Controller's website, by filling in certain forms, by voluntarily disclosing personal data, the Data Subject gives his/her consent to the processing of personal data.

2.3 Consent covers, in particular, the following processing operations: collection, recording, storage, use, erasure and destruction of data.

2.4. Consent may be given on behalf of minors under the age of 14 and otherwise incapacitated data subjects by their legal representative. A minor over the age of 14 but under the age of 16 and an otherwise incapacitated data subject may consent to processing with the consent or subsequent consent of his or her legal representative. A data subject who is a minor aged 16 or over may give consent on his or her own initiative and the consent or subsequent consent of his or her legal representative is not required for the validity of his or her declaration. The data controller is not in a position to verify the eligibility of the person giving consent or to know the content of the legal representative's declaration, so the data subject or his/her legal representative guarantees that the consent is in accordance with the law. The data controller shall consider the consent of the legal representative to be duly given if the service is used.

3. Purpose of data processing

3.1 The purpose of the data processing is to inform customers about the services and products of the data controller, to provide advice, to organise professional conferences, to publish professional studies, to maintain contact with customers, to develop the service, to carry out public opinion polls, to send newsletters and to carry out related administrative tasks.

4. Scope of the data processed

4.1 The processing carried out by the data controller for each of the purposes of processing covers the personal data of the data subjects listed below:

When subscribing to the newsletter: surname, first name, e-mail address,

Upon request:

Contact name, Contact telephone number, Contact e-mail address.

4.2.The Data Controller may collect additional demographic or business data from Data Subjects on an anonymous basis, which, due to its anonymity, is not considered personal data.

4.3 During the use of the Data Controller's website, the technical information sent by the Data Subject's browser is stored in the log files of the server operating the website.

5. Duration of data processing

5.1 The processing of the personal data of the data subject shall last from the time the data are disclosed until they are deleted by the data controller.

5.2 The processing carried out by the Data Controller for each of the purposes of the processing shall, in the absence of prior erasure at the request of the data subject, last for the period indicated below:

In the case of newsletter subscription: until the date of unsubscription from the newsletter,

in the case of an order: for the duration of the contractual relationship.

5.3 The data subject's consent to receive the newsletter may be terminated by clicking on the unsubscribe link at the bottom of the newsletter or by sending a request to the data controller's customer service.

5.4 Deletion from the database may also take place at the request of the Data Subject, in which case the data management will continue - within the time limits specified above - until the Data Subject explicitly requests the Data Controller to delete his/her data.

5.5 The Data Controller shall delete the data no later than 5 (five) calendar days after receipt of the data subject's request.

5.6 The above provisions do not affect the fulfilment of legal obligations to retain data, such as those arising from accounting requirements.

6. The method of data processing

6.1 The Data Subject communicates his/her personal data to the Controller by registering, using the Controller's website, filling in certain questionnaires, recording in postal or electronic mail and by any other individual means.

6.2 The personal data of the Data Subjects will be kept separate for each processing purpose.

6.3 Who has access to the personal data of Data Subjects:

Employees of the Data Controller;

Employees of the Data Processors as defined below;

certain public authorities in respect of data requested by them in the course of official proceedings and which the Data Controller is required by law to provide;

employees of a debt collection company appointed by the Controller to deal with overdue debts;

other persons only with the express consent of the data subject.

6.4 The Data Controller undertakes to keep the personal data processed by it strictly confidential for an unlimited period of time and not to disclose them to third parties, except with the consent of the data subject.

7. Data processing

 

7.1 The data controller uses the services of the following data processors as data processors:

Onemadia Kft. - Hosting Service

8. Data security

8.1 The Data Controller shall ensure the security of personal data and shall also take the technical and organisational measures and establish the procedural rules necessary to enforce the Infotv. and other data protection and confidentiality rules.

8.2 The Data Controller shall, in particular, protect personal data against unauthorised access, alteration, disclosure, transfer, publication, erasure or destruction and against accidental destruction or accidental damage.

8.3 When transmitting data on the website of the Data Controller, the so-called SSL (Secure Socket Layer) security technology is used, which provides for encrypted data transmission and a high level of data security.

9. Request information, rectification, erasure, blocking of data

9.1 The data subject may

Request information about the processing of your personal data,

request the rectification of your personal data

request the erasure or blocking of your personal data

object to the processing of his or her personal data,

9.2 The data controller may refuse to inform the data subject only in the cases specified in Article 9(1) and Article 19 of the Data Protection Act.

9.3 Upon request, the Controller shall provide the data subject with information concerning the data processed by the Controller or by its appointed processors, the purposes, the legal basis and the duration of the processing, the names and addresses of the processors and their activities in relation to the processing, as well as who is receiving or has received the data and for what purposes. Upon request, the Controller shall provide the information in writing within 5 (five) calendar days.

9.4 The Data Controller is obliged to correct personal data that are inaccurate.

9.5 Personal data shall be deleted if

its processing is unlawful,

the data subject requests the deletion of the data

the data are incomplete or inaccurate - and this situation cannot be lawfully corrected - unless erasure is excluded by law,

the purpose of the processing has ceased to exist,

the legal time limit for storing the data has expired,

erasure has been ordered by a court or by the National Authority for Data Protection and Freedom of Information.

10. Legal remedies

10.1 The data subject may object to the processing of his/her personal data on the grounds set out in Article 21 of the Data Protection Act. In this case, the Data Controller shall consider the objection within 15 (fifteen) calendar days from the date of the request and inform the Data Subject in writing of the outcome of the objection.

10.2 If the data subject does not agree with the decision of the data controller or if the data controller does not comply with the time limit, the data subject may take the matter to court within 30 (thirty) calendar days from the date of notification of the decision or from the last day of the time limit.

10.3 In the event of a violation of his/her rights, the data subject may submit the matter to a court, specifically to the competent court of the capital city, to the Metropolitan Court of Budapest, as defined in Article 22 of the Data Protection Act.

10.4 You may also lodge a complaint with the National Data Protection and Freedom of Information Authority:

Name: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Located at: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Website: www.naih.hu

Telephone: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Unilateral modifiability

11.1 The Data Controller reserves the right to unilaterally amend this Privacy Notice.

11.2 The Data Controller will publish the current version of this Privacy Notice on its website. By using the service provided by the Data Controller, the Data Subject accepts the amended Privacy Notice on his/her own initiative.